PPHU KORONA 2003, ul. Staszica 101, 96-500 Sochaczew

+48 600 295 751 +48 604 518 588
FAQ

75

5.0

Sprawdź warunki gwarancji - Barański DRZWI ZEW

SPIS TREŚCI

I. WARUNKI GWARANCJI

II. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

III. PRZEZNACZENIE, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

IV. INSTRUKCJA MONTAŻU I. WARUNKI GWARANCJI

 

1. Producent Drzwi „Barański” Spółka Jawna Ignacy Barański i Zbigniew Barański, zwana dalej GWARANTEM, oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej NABYWCA posiada prawo do nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej.

2. Przedmiotem gwarancji są drzwi: • zewnętrzne drewniane (Barański Premium Zewnętrzne) • wewnętrzne drewniane (Barański Premium Wewnętrzne) wykończone ostatecznymi powłokami malarskimi GWARANTA • wewnętrzne okleinowane (Barański Optimo) • wejściowe wewnątrzlokalowe i drzwi techniczne (Barański Smart) zwane dalej PRODUKTEM.

3. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zm.) PRODUKTY spełniają normy techniczne obowiązujące w Polsce i są zgodne: • dla drzwi Barański Premium Zewnętrznych z Normą PN-EN 14351-1 + A2:2016 • dla drzwi Barański Premium Wewnętrznych z Aprobatą Techniczną NR AT-15-6912/2016 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej • dla drzwi Barański Optimo z Aprobatą Techniczną NR AT-15-6912/2016 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej • dla drzwi Barański Smart wejściowe wewnątrzlokalowe z Aprobatą Techniczną NR AT-15-7673/2015 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej • dla drzwi Barański Smart PPOŻ z ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1, Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN.

4. Dopuszczalne odchylenia i tolerancje wymiarowe określa PN-EN 1530:2001 oraz PN-EN 1529:2001

5. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu na fakturze/paragonie, potwierdzonej wpisem w KARCIE GWARANCYJNEJ.

6. Zakres ochrony gwarancyjnej ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Gwarancja obejmuje ukryte fizyczne wady PRODUKTU, niewidoczne podczas zakupu, a ujawnione w okresie gwarancji. 

8. Wady jawne, w tym także ilościowe oraz wymiarowe muszą być zgłoszone przy odbiorze PRODUKTU przed przystąpieniem do czynności montażowych. Zainstalowanie okuć, akcesoriów, zestawu montażowego oraz zmiany parametrów konstrukcyjnych (np. skracanie drzwi) uznawane jest jako rozpoczęcie montażu.

9. Jako wadę jawną uznaje się usterkę, która jest widoczna z odległości nie mniejszej niż 1,5 m oceniana okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym.

10. NABYWCA zobowiązany jest do zapoznania się z jakością i estetyką wyrobu. W razie zastrzeżeń nie powinien godzić się na jego zamontowanie, ponieważ późniejsze reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane.

11. Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji od NABYWCY jest SPRZEDAWCA.

12. Warunkiem do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnych późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego, jest przedłożenie przez NABYWCĘ odpowiednio wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).

13. Reklamacja jest rozpatrywana do 14 (czternastu) dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Do terminu rozpoznania reklamacji nie zalicza się czasu, kiedy z winy NABYWCY nie są możliwe oględziny wyrobu.

14. GWARANT zastrzega sobie prawo do kwalifikacji wad ujawnionych w jego wyrobach oraz decydowania o sposobie ich usunięcia.

15. GWARANT przed wydaniem decyzji zastrzega sobie prawo do oględzin.

16. W spornych przypadkach NABYWCA towaru jako uprawniony z tytułu gwarancji wyraża zgodę na dokonanie kwalifikacji wad przez neutralnego rzeczoznawcę i respektowanie wyników ekspertyzy. Koszty ekspertyzy pokrywa strona, przeciwko której wydane zostało orzeczenie.

17. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego GWARANT zastrzega sobie prawo do obciążenia NABYWCY kosztami serwisowymi.

18. W przypadku, gdy wada stanowiąca przyczynę reklamacji jest wg oceny GWARANTA usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.

19. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych, GWARANT jest zobowiązany na czas naprawy zamontować u NABYWCY drzwi zastępcze (dotyczy drzwi Barański Premium Zewnętrzne oraz Smart).

20. W przypadku stwierdzenia przez GWARANTA, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, NABYWCA ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwych wyrobów. W przypadku wymiany NABYWCA jest zobowiązany do zwrotu wadliwych wyrobów.

21. W wypadku zakończenia reklamacji poprzez obniżenia ceny PRODUKTU, GWARANT zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji zgłaszanych przez NABYWCĘ na tą samą wadę, na którą został przyznany mu rabat.

22. Wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymiana na nowy elementu drzwi nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancji.

23. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień NABYWCY wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

24. GWARANT wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą - art. 558. § 1. Kodeksu Cywilnego.

25. Warunki gwarancji stanowią integralną cześć umowy sprzedaży. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. Ewentualne spory będę rozpatrywane przez sąd właściwy dla GWARANTA. II.

 

II. WYŁĄCZENIA GWARANCJI Gwarancja nie obejmuje:

1. PRODUKTÓW bez ważnej KARTY GWARANCYJNEJ lub wypełnionej przez osobę do tego nieupoważnioną.

2. Uszkodzeń i wad powstałych w skutek montażu niezgodnego z INSTRUKCJĄ MONTAŻU oraz obowiązującymi normami.

3. Drzwi zewnętrznych nieposiadających wymaganego zadaszenia (patrz IV punkt 11).

4. Produktów zamontowanych przed wykonaniem prac mokrych w budynku (np. tynki, wylewki podłogowe).

5. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania (wgniecenia, zarysowania, pęknięcia).

6. Uszkodzeń lub zniszczeń wyrobu powstałych z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

7. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego eksploatacji i konserwacji PRODUKTÓW, w tym m.in. na skutek czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczenia, stosowania nieodpowiednich środków żrących oraz używania nieatestowanych taśm klejących na powierzchni lakierniczej lub okleinie.

8. Produktów niekonserwowanych, które uległy zniszczeniu na skutek zaniedbań.

9. Nierówności układów włókien oraz krzywizn słoi fornirów, wynikających z natury drewna.

10. Przebarwień powłok lakierniczych, powstałych w skutek naturalnych związków zawartych w drewnie, np. żywica, garbniki.

11. Różnic w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej poszczególnych elementów PRODUKTU wynikających ze struktury i właściwości drewna.

12. Różnic w tonacji kolorystycznej elementów zakupionych i wymienionych w różnych odstępach czasu.

13. Zmian barw PRODUKTU wynikające z upływu czasu i ekspozycji na działanie naturalnych czynników zewnętrznych (np. światła słonecznego).

14. Nierówności na powierzchniach niewidocznych wyrobu (np. elementy zakryte tynkiem) oraz nierówności nieutrudniające eksploatacji, a wynikające ze specyfiki materiału (łączenia drewna, mikrowczepy).

15. Wypaczeń skrzydła drzwi równych lub mniejszych niż 4 mm.

16. Niewielkich szczelin na łączeniach listew, wynikających z naturalnej kurczliwości materiału.

17. Skraplania pary wodnej na pakietach szybowych oraz uszkodzenia (w tym pęcznienie drewna) powstałe na skutek niewłaściwej wentylacji i niezabezpieczenia PRODUKTU przed wilgocią (wilgotność powyżej 60%).

18. PRODUKTÓW, w których samowolnie wprowadzono zmiany konstrukcyjne (np. skrócenie skrzydła, podcinanie)

19. PRODUKTÓW, składowanych niezgodnie z wymaganiami PN-B-05000.

 

III. PRZEZNACZENIE, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

1. PRODUKTY są wyrobami budowalnymi.

2. Drzwi Barański Premium Wewnętrzne i Barański Optimo znajdują zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i nie mogą być wystawiane bezpośrednio na warunki zewnętrzne.

3. Drzwi Barański Premium Zewnętrzne stosuje się jako drzwi wejściowe do budynków i domów mieszkalnych.

4. Drzwi Barański Smart przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcie otworów budowlanych między klatką schodową lub korytarzem, a pomieszczeniami.

5. Do otwierania i zamykania drzwi należy używać klamki, gałki lub dedykowanego pochwytu.

6. PRODUKTY powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Drzwiami nie wolno „trzaskać” i wieszać na nich dodatkowych rzeczy, szczególnie mokrych czy lepkich.

7. Zabrudzenia powierzchni drzwi oraz okuć zewnętrznych (klamek, gałek, pochwytów) należy usuwać wilgotną szmatką niezawierającą detergentów oraz rozpuszczalników. Nadmierna ilość wody może spowodować uszkodzenia powierzchni drzwi.

8. Powierzchnie lakiernicze zaleca się myć i konserwować środkami firmy Adler co najmniej 2 razy w roku, najlepiej wiosną i jesienią (dla drzwi Premium Zewnętrznych). Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (w tym alkaicznych i rozpuszczalnikowych) oraz środków rysujących powierzchnię.

9. Do konserwacji zamków oraz wkładek należy stosować środki smarujące w aerozolu typu CX 80 lub inne oleje do tego przeznaczone. Konserwację elementów metalowych trzeba wykonywać dwa razy w roku.

10. Drzwi Barański Premium Zewnętrzne zamknięte ponad jedną dobę (bez otwierania) wymagają wentylacji pomieszczenia, które zamykają. Brak wentylacji prowadzi do niszczenia produktu i utraty gwarancji.

11. Konserwacje NABYWCA zobowiązany jest realizować we własnym zakresie i na własny koszt.

12. Zabrania się przewożenia, przenoszenia i składowania drzwi w pozycji innej niż pionowej (na dolnej krawędzi).

IV. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie sprawdzić: • zgodność wymiarów, koloru, kierunku drzwi oraz kompletność zamówienia • pozycję i rodzaj blachy zaczepowej oraz zawiasów • jakość wykonania, np. rysy, wgniecenia

2. Nieprawidłowości lub wady jawne stwierdzone po rozpoczęciu montażu nie będą podlegały reklamacji.

3. Drzwi należy montować i eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach, w których zostały zakończone prace mokre, które posiadają instalację grzewczą i w których wilgotność nie przekracza 60%. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zniszczenia PRODUKTU i utraty gwarancji.

4. Otwór drzwiowy powinien być wyrównany w pionie i poziomie oraz dokładnie oczyszczony. Drzwi nie są elementem konstrukcyjnym budynku i nie mogą przyjmować, żadnych sił nacisku zewnętrznego. Montaż drzwi musi być wykonany w warstwie nośnej ścian. Montaż w warstwie ocieplenia budynku powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi montażu firmy SFS intec Polska.

5. Do montażu należy używać atestowanych kotew, dybli, pianek, taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.

6. Do montażu należy zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić, zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem. Następnie na ościeżnice trzeba nabić kotwy lub wkręcić dyble montażowe i nakleić atestowane taśmy. Kolejno trzeba zamontować samą ościeżnicę w uprzednio przygotowanym otworze, zwracając uwagę na pion, poziom, przekątne oraz płaszczyznę. Przy pomocy klinów należy ustabilizować ościeżnicę w murze, powkręcać dyble lub kołki kotew. Następnie trzeba założyć skrzydło i sprawdzić poprawność ustawienia całych drzwi. 

7. Dalej poleca się ostatecznie zamocować ościeżnicę w murze. Szczelinę montażową między murem, a ościeżnicą wypełnić równomiernie pianką montażową. Szczelina montażowa powinna wynosić 10-30mm.

8. Szczeliny między posadzką a progiem (dla Smart i Premium Zewnętrzne) wypełnić sylikonem.

9. W razie konieczności dokonać regulacji okuć, docisku skrzydła i luzów we wręgach, w szczególności zwracając uwagę na równomierne domykanie skrzydła do ościeżnicy.

10. Montaż drzwi powinien być wykonywany wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, używające sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. Dla drzwi Barańskim Premium Zewnętrzne od zewnętrznej strony drzwi wymagane jest ochronne zadaszenie uniemożliwiające przedostanie się opadów atmosferycznych poza górną krawędź skrzydła. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe w okresie letnim.

12. Dla drzwi Barański Premium Zewnętrznych źródło ciepła musi znajdować się minimum 150 cm od drzwi.

13. Taśmę oraz wszelkie zabezpieczenia, które nie przepuszczają powietrza i są naklejone należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu montażu. Taśmy klejące po kilku dniach mogą być niemożliwe do usunięcia bez uszkodzenia powierzchni drzwi.

14. Na wstawione drzwi Premium Zewnętrzne dopuszcza się tynkowanie na szerokość do 2mm na ościeżnicy drzwi. Zatynkowanie większej części ościeżnicy grozi brakiem możliwości zdjęcia skrzydeł bez uszkodzenia elewacji. W takich wypadkach GWARANT rości sobie prawo do odmowy wykonania usługi serwisowej.

15. Wszelkie regulacje wymagane ze względu na obniżenie cech funkcjonalnych powstałe w trakcie użytkowania należy usuwać niezwłocznie przez wykwalifikowanych montażystów.

16. Dokładne instrukcje montażu i konserwacji dla ościeżnic, opasek, poszerzeń, dostawek oraz zamków (dla danego rodzaju drzwi) są dostępne w oddzielnych dokumentach, do pobrania na stronie www.baranskidrzwi.pl 

 

Schemat zadaszenia dla Drzwi Barański Premium Zewnętrzne

 

GWRBAR

Tagi:

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (1 glos(-ów))

Brak komentarzy

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie!

Rozumiem